Privacy

Privacy beleid
Ons privacybeleid is van toepassing op al onze studenten, alumni, klanten en de gebruikers van de website. Door het volgen van een ASRE-opleiding, door deelname aan één van onze activiteiten en/of gebruik te maken van onze website verklaart u zich op de hoogte hiervan en verklaart u zich akkoord met de wijze waarop de ASRE met uw gegevens omgaat. Als wetgeving ertoe aanleiding geeft, kan de verklaring worden aangepast.

De ASRE is een onderwijsinstelling die u zo goed als mogelijk van dienst wil zijn en daarbij persoonlijkheid, betrouwbaarheid als ook transparantie erg belangrijk vindt. Voor deze dienstverlening maken wij gebruik van uw persoonsgegevens die worden opgenomen in ons " client relation management" (CRM) systeem. De ASRE kan hierdoor de administratie van een opleiding voeren alsmede u gericht over nieuwe opleidingen of evenementen op het gebied van vastgoed berichten. In deze verklaring is aangegeven hoe de ASRE met uw gegevens omgaat, met welk doel en welke rechten u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.


1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Aangaan van een studieovereenkomst
 • Het diplomaregister
 • Onderhouden van contacten met (oud)studenten en geïnteresseerden
 • Optimaliseren van onze website
 • Informeren van (oud)studenten en geïnteresseerden
 • Toegang verlening tot de vastgoedbibliotheek
 • Bieden van relevante dienstverlening zoals bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en het bieden van kennis en verdieping

2. Welke gegevens verwerken wij?

 • Personalia, waaronder naam, adres, woonplaats, leeftijd, geboorteplaats als ook telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
 • BSN-nummer (alleen voor studenten waarmee een opleidingsovereenkomst voor een masteropleiding is aangegaan).
 • Opleidingsgegevens
 • Werkgevergegevens
 • Financiële gegevens, zoals rekeningnummer
 • Gegevens over uw contact met de ASRE, zoals e-mailcontact
 • Accountgegevens voor de digitale leeromgeving
 • Technische gegevens, zoals het klik- en surfgedrag
 • Toestemming- opt-ins
 • Foto- en videobeelden

3. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

 • Bij inschrijving voor een opleiding
 • Aanvraag voor een brochure
 • Bij het intakegesprek voor een masteropleiding
 • Bezoek van een ASRE-evenement
 • In enkele gevallen ontvangt de ASRE gegevens van andere organisaties, zoals het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

4. Verstrekking van gegevens aan derden?
De ASRE verstrekt gegevens aan derden, zoals bijvoorbeeld aan DUO vanwege het diplomaregister, de Alumniverenigingen ten behoeve van Alumni activiteiten, maar ook aan ICT-dienstverleners om het contact met u optimaal te kunnen onderhouden. Met deze laatste partijen heeft de ASRE verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw gegevens slechts te verwerken voor het doel waarvoor ze zijn vergaard en met de meeste vertrouwelijkheid.


5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De ASRE bewaart uw gegevens, gerelateerd aan een opleiding voor de periode vermeld in de OER en de wet. Gegevens die nodig zijn voor een optimaal contact worden verwijderd nadat u hebt aangegeven niet langer informatie over opleidingen of (bijzonderheden van) de ASRE te willen ontvangen.


6. Vragen over de gebruikte persoonsgegevens
Het staat u altijd vrij om u uit te schrijven van onze mailinglijst. Hiervoor kunt u een mail sturen aan: info@asre.nl.
U kunt uw gegevens laten corrigeren door hiertoe een verzoek te mailen aan: info@asre.nl.
Als u van mening bent dat de ASRE niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de directeur bedrijfsvoering. U krijgt binnen acht weken een overzicht van uw persoonsgegevens en met welk doel ze zijn gebruikt. De directeur gaat vervolgens met u in gesprek om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. Hoe beveiligen wij (persoons)gegevens?
De ASRE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Heeft u desondanks aanwijzingen dat de gegevens niet adequaat zijn beveiligd, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op: info@asre.nl ASRE vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze websitebezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.