Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Amsterdam School of Real Estate

Artikel 1 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de opleidingen van de besloten vennootschap Amsterdam School of Real Estate, hierna te noemen “ASRE”.


Artikel 2 Toelating
1. Alvorens een student zich kan inschrijven voor een MRE-, MSRE-opleiding of een MSRE-deelopleiding dient de student het formulier ‘Aanmelden voor een vrijblijvend gesprek’ in te sturen. Na ontvangst van dit formulier wordt de student door de ASRE uitgenodigd voor een intakegesprek.
2. Bij de informatie over de opleiding is aangegeven welke vooropleiding en/of relevante werkervaring voor het volgen van die opleiding nodig is. Indien de vereiste vooropleiding en/of werkervaring ontbreekt, is deelname aan de opleiding niet mogelijk, tenzij de Examencommissie van de ASRE anders besluit.
3. Na het intakegesprek van artikel 2 lid 1 wordt aan de student mede gedeeld of hij/zij zich kan inschrijven voor de betreffende opleiding.
4. De inschrijving dient vervolgens conform artikel 3 plaats te vinden.
5. Een student wordt direct toegelaten tot een Executive Education-opleiding als aan de toelatingseisen is voldaan en de opleiding nog voldoende plaats heeft.
6. De ASRE behoudt zich het recht voor een student niet toe te laten tot de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, ongeacht of al dan niet wordt voldaan aan de toelatingseisen.


Artikel 3 Inschrijving
1. Inschrijving voor een opleiding van de ASRE geschiedt door de meest recente versie van het inschrijfformulier van de betreffende opleiding tijdig, volledig ingevuld en ondertekend, inclusief de gevraagde bijlagen, per e-mail of per post te zenden aan de ASRE.
2. De persoonsgegevens van de student worden vertrouwelijk behandeld.
3. Voor iedere opleiding is de datum aangegeven waarop het inschrijfformulier uiterlijk dient te zijn ingeleverd bij de ASRE.
4. De student verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid ervan akkoord te gaan.
5. Toelating en inschrijving vindt plaats voor de duur van de opleiding waarvoor de student zich heeft opgegeven.
6. De opleidingsovereenkomst wordt gesloten tussen de ASRE en de student en gaat in op het moment van ontvangst van de getekende opleidingsovereenkomst van de student door de ASRE. Het inschrijvingsmoment voor een EE opleiding vindt plaats als de student zijn inschrijving via de verificatie mail heeft bevestigd.


Artikel 4 Financiële voorwaarden
1. De opleidingskosten worden jaarlijks bindend vastgesteld door de ASRE en staan vermeld in de meest recente opleidingsbrochure. De opleidingskosten gelden voor de duur van de gehele opleiding.
2. De opleidingskosten zijn inclusief syllabi en readers die digitaal beschikbaar worden gesteld. De kosten voor studieboeken (met uitzondering voor de Executive Education-opleiding - niet zijnde een MSRE-deelopleiding of de opleiding Inleiding Vastgoedkunde -, waar de studieboeken wel binnen de opleidingskosten vallen), eventuele excursies en studiereizen en andere extra-curriculaire activiteiten worden separaat in rekening gebracht.
3. De student dient in het kader van en gedurende de opleiding deel te nemen aan excursies en studiereizen, en andere extra-curriculaire activiteiten. De kosten hiervan (hierna te noemen ‘bijkomende kosten’) worden tevens bindend vastgesteld door de ASRE.
4. Zowel voor de opleidingskosten als voor de bijkomende kosten stuurt de ASRE een factuur aan de student of aan de werkgever van de student als daarmee een overeenkomst tot betaling van de opleidingskosten is afgesloten. De factuur dient uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum te worden voldaan aan de ASRE.
5. Indien de student zelf de opleidingskosten betaalt, kan na een schriftelijk verzoek een regeling voor betaling in meerdere termijnen worden afgesproken.
6. Indien de werkgever namens de student de opleidingskosten betaalt dan is betaling van deze kosten na een schriftelijk verzoek in termijnen mogelijk.
7. De student is de opleidingskosten en de bijkomende kosten persoonlijk verschuldigd aan de ASRE. De student blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting ter zake van de opleidingskosten en de bijkomende kosten, ook indien een overeenkomst tot betaling van de opleidingskosten is gesloten tussen de ASRE en de werkgever van de student.
8. De opleidingskosten van de ASRE zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
9. Nadat de ASRE heeft geconstateerd dat zij retourbetalingen aan de student dient te verrichten, zal zij dit binnen vier
weken doen.


Artikel 5 Garantiestelling
Het bestuur van de ASRE verklaart en garandeert dat iedere student die een masterstudie (MRE of MSRE) aan de ASRE aanvangt, in de gelegenheid wordt gesteld deze studie af te ronden conform deze Algemene Voorwaarden en de Onderwijs- en Examenregeling van de ASRE. Deze garantie is beperkt tot de maximale reguliere studietijd die geldt voor de betreffende masteropleiding, doch inclusief een eventueel door de examencommissie toegestane termijn voor verlenging. Deze garantie ziet niet toe op het al dan niet behalen van het desbetreffende diploma


Artikel 6 Nalatigheid
1. Indien de student achterstallig is met de betaling van de opleidingskosten en/of bijkomende kosten en/of de naleving van het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, kan de ASRE, per direct en zonder ingebrekestelling, de student de toegang ontzeggen tot de colleges en uitsluiten van (verdere) deelname aan de opleiding, excursies en studiereizen daaronder begrepen, dit onverminderd het recht alsnog gehele betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
2. De ASRE behoudt zich daarnaast het recht voor de opleidingsovereenkomst te ontbinden indien de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig zijn voldaan. In dat geval zijn zowel de opleidingskosten als bijkomende kosten direct opeisbaar. In dat geval kan de student geen aanspraak maken op enigerlei (schade)vergoeding, hoe ook genaamd.
3. De student is een rente ad 1 % per maand (of gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt tot aan de dag der algehele voldoening.
4. Indien de student nalatig blijft de vordering te voldoen, is de ASRE gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de student naast het alsdan openstaande bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom inclusief de bedongen rente met een minimum van € 1.000,-, één en ander onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.


Artikel 7 Studiemateriaal
De student mag het studiemateriaal behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het (intellectueel) eigendomsrecht berusten bij de ASRE, tenzij anders is vermeld. Verspreiding van het studiemateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming van de ASRE, of de houder van het copyright is verboden


Artikel 8 Beëindiging opleidingsovereenkomst
1. Na inschrijving heeft de student een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd, mits de inschrijving tenminste 2 weken voor aanvang van de opleiding heeft plaatsgevonden.
2. Indien de inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, betaalt de student een tegemoetkoming in de inschrijfkosten van € 100.
3. Opzegging van de opleidingsovereenkomst is te allen tijde mogelijk en dient per aangetekend schrijven of per mail aan de onderwijsmanager, onder opgaaf van redenen, te geschieden. Het retourneren van studiemateriaal of het niet meer bijwonen van colleges wordt door de ASRE niet beschouwd als opzegging.
4. De ASRE is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de ASRE of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de opleidingskosten blijft daarbij onverminderd bestaan.
5. MRE opleiding
5.1 In geval van opzegging van de MRE-opleiding geldt dat de ASRE met inachtneming van het gestelde in artikelen 8.1 8.2 en 8.3 gerechtigd is om aanmeldingskosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
5.2 Opzegging van de MRE-opleiding tot 15 augustus is kosteloos.
5.3 Opzegging van de MRE-opleiding na 15 augustus en tot de eerste collegedag is na ondertekening van de opleidingsovereenkomst kosteloos met uitzondering van de éénmalige aanmeldingskosten. De éénmalige aanmeldingskosten bedragen 10% van het totale collegegeld.
5.4 Ingeval van opzegging na de start van de MRE opleiding worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
Tussen 15 augustus en start opleiding: 10% van het totale collegegeld;
Na start semester 1: 32% van het totale collegegeld;
Na start semester 2: 54% van het totale collegegeld;
Na start semester 3, 76% van het totale collegegeld;
Na start semester 4: het volledige collegegeld.
5.5 Ten gevolge van de opzegging genoemd in art. 8 lid 5.2, lid 5.3 en lid 5.4 vervallen de kortingen die gegeven zijn bij inschrijving voor de MRE-opleiding. Een aanvullende factuur ten bedrage van de onterecht ontvangen kortingen wordt aan de student gestuurd.
6. MSRE opleiding
6.1 In geval van opzegging van de MSRE-opleiding geldt dat de ASRE met inachtneming van het gestelde in artikel 8.2 en 8.3 gerechtigd is om aanmeldingskosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
6.2 Opzegging is kosteloos tot 15 augustus (start september) of 15 januari (start februari).
6.3 Na 15 augustus (start september) of 15 januari (start februari) en tot de eerste collegedag, is na ondertekening van de opleidingsovereenkomst opzegging kosteloos met uitzondering van de éénmalige aanmeldingskosten. De éénmalige aanmeldingskosten bedragen 10% van het totale collegegeld;
6.4 In geval van opzegging na de start van de eerste collegedag is voor de MSRE deelopleiding het volledige collegegeld verschuldigd.
6.5 Indien de student zich heeft ingeschreven voor de MSRE-opleiding en besluit na één of meerdere deelopleidingen zich terug te trekken, dient de student zich voor 15 augustus (start vak najaar) of 15 januari (start vak voorjaar) uit te schrijven; opzegging is dan kosteloos en slechts de gevolgde deelopleidingen worden in rekening gebracht. Bij opzegging na 15 augustus (start vak najaar) of 15 januari (start vak voorjaar) worden aanmeldingskosten ten bedrage van 10% van de geannuleerde deelopleidingen in rekening gebracht.
6.6 Ten gevolge van de opzegging genoemd in art. 8 lid 6.5 vervallen de kortingen die gegeven zijn bij inschrijving voor de MSRE-opleiding. Een aanvullende factuur wordt ten bedrage van de onterecht ontvangen kortingen aan de student gestuurd.
6.7 Tijdelijke onderbreking bij de MSRE-opleiding is mogelijk. De student moet uiterlijk vier weken vóór aanvang van de eerstkomende te volgen MSRE-deelopleiding de onderwijsmanager hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De tijdelijke onderbreking van de MSRE-opleiding is voor risico van de student.
7. EE opleidingen
7.1 In geval van opzegging van een EE-opleiding geldt dat de ASRE met inachtneming van het gestelde in artikel 8.2 en 8.3 gerechtigd is om aanmeldingskosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
7.2 Opzegging is kosteloos tot twee weken voor aanvang van de eerste collegedag.
7.3 Opzegging binnen twee weken tot aanvang van de opleiding is na ondertekening van de opleidingsovereenkomst kosteloos met uitzondering van de éénmalige aanmeldingskosten. Deze bedragen € 150 voor de EE opleidingen.
7.4 Bij opzegging na de start van de EE-opleiding is het gehele collegegeld verschuldigd.


Artikel 9 Certificaten/ diploma
Als de student aan alle opleidings- en betalingsverplichtingen heeft voldaan, ontvangt de student een getuigschrift in de vorm van een diploma bij de masteropleidingen en de MSRE-deelopleidingen en een certificaat ingeval een EE-opleiding.


Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De ASRE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering van de opleiding of opzegging van de opleidingsovereenkomst door de ASRE of door personen die door of vanwege de ASRE te werk zijn gesteld of van wier diensten door de ASRE gebruik is gemaakt.
2. De ASRE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de verplichte excursies en studiereizen, waaronder ook begrepen schade door niet verzekerbare risico’s gedurende de periode van verblijf en van heen- en terugreis en schade veroorzaakt door eigen toedoen of nalatigheid van de student.
3. In het geval de ASRE aansprakelijk is, komt alleen direct door de ASRE veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor elke vorm van gevolgschade, waaronder inkomens- en bedrijfsschade, is uitgesloten.
4. Eventuele aanspraak op schadevergoeding is in elk geval beperkt tot maximaal de door de student betaalde kosten van de opleiding.
5. Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen één jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.


Artikel 11 Wijziging/afgelasting van de opleidingen
1. De ASRE behoudt zich het recht voor de collegeprogramma’s te actualiseren casu quo aan te passen.
2. De ASRE behoudt zich het recht voor het totale aanbod aan opleidingsprogramma’s te wijzigen. De ASRE behoudt zich het recht voor om bij de MSRE-opleiding de keuzemogelijkheden te wijzigen.
3. De ASRE behoudt zich het recht voor in geval van onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen een master-, EE-opleiding of MSRE-vak te onderbreken, te verplaatsen of vóór aanvang te annuleren. Uiterlijk twee weken voor de geplande aanvang van de opleiding of het vak krijgt de student hierover bericht. In dat laatste geval worden de reeds betaalde opleidingskosten en bijkomende kosten gerestitueerd.


Artikel 12 Gedragscode
De student is verplicht zich passend te gedragen, in ieder geval conform de gedragscode, welke is opgenomen in de studiewijzer van de opleiding.


Artikel 13 Geheimhouding
1. Ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming behandelt de ASRE alle persoonlijke informatie betreffende de student vertrouwelijk. De informatie zal niet zonder voorafgaande toestemming van de student worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
2. Slechts in situaties waarin dit op wettelijke of gerechtelijke grondslag van de ASRE wordt verlangd, wordt afgeweken van het bepaalde in het voorgaande lid.
3. De student zal bij het schrijven van zijn scriptie of andere studieopdrachten geheimhouding betrachten over specifieke, niet openbare (bedrijfs)gegevens die aan de student bekend worden (gemaakt). De student kan vertrouwelijkheid aanvragen voor bijlagen in de scriptie volgens de procedure in de Onderwijs- en Examenregeling.


Artikel 14 Klachten
1. Algemene klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk ingediend te worden bij onderwijsmanager van de opleiding of de studieadviseur. De ASRE zal de student zo spoedig mogelijk informeren over de wijze van behandeling. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
2. Klachten betreffende de toetsing worden behandeld volgens de procedure beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling.


Artikel 15 Overig
1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de ASRE.
2. De ASRE is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden komen de oude Algemene Voorwaarden te vervallen.
3. De Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd aan het inschrijfformulier en staan gepubliceerd op de website: www.asre.nl


Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle kwesties die bij of krachtens de Onderwijs- en Examenregeling van de ASRE zijn geregeld, waaronder alle geschillen betreffende inhoud en beoordeling van de toetsen, zijn de procedures van de Onderwijs- en Examenregeling van toepassing.
2. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opleidingsovereenkomst tussen de ASRE en de student, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.


Juli 2019