Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Amsterdam School of Real Estate

Artikel 1 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de opleidingen van de Amsterdam School of Real Estate B.V., hierna te noemen “ASRE”.


Artikel 2 Inschrijving
1. Inschrijving voor een opleiding van de ASRE geschiedt door de meest recente versie van het inschrijfformulier van de betreffende opleiding tijdig, volledig ingevuld en ondertekend, inclusief de gevraagde bijlagen, per e-mail of per post te zenden aan de ASRE.
2. De persoonsgegevens van de student worden vertrouwelijk behandeld.
3. Voor iedere opleiding is de datum aangegeven waarop het inschrijfformulier uiterlijk dient te zijn ingeleverd bij de ASRE.
4. De student verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid ervan akkoord te gaan.
5. Inschrijving en toelating conform artikel 3 vindt plaats voor de duur van de opleiding waarvoor de student zich heeft opgegeven.


Artikel 3 Toelating
1. Alvorens een student zich kan inschrijven voor een MRE-, MSRE-opleiding of een MSRE-deelopleiding dient de student het formulier ‘Aanmelden voor een vrijblijvend gesprek’ in te sturen. Na ontvangst van dit formulier wordt de student door de ASRE uitgenodigd voor een intakegesprek.
2. Bij de informatie over de opleiding is aangegeven welke vooropleiding en/of relevante werkervaring voor het volgen van die opleiding nodig is. Indien de vereiste vooropleiding en/of werkervaring ontbreekt, is deelname aan de opleiding niet mogelijk, tenzij de Examencommissie van de ASRE anders besluit.
3. Na het intakegesprek van artikel 3 lid 1 wordt aan de student mede gedeeld of hij/zij zich kan inschrijven voor de betreffende opleiding.
4. De inschrijving dient vervolgens conform artikel 2 plaats te vinden.
5.Een student wordt direct toegelaten tot een Executive Education als aan de toelatingseisen is voldaan en de opleiding nog voldoende plaats heeft.
6. De ASRE behoudt zich het recht voor een student niet toe te laten tot de opleiding, waarvoor hij zich heeft ingeschreven, ongeacht of al dan niet wordt voldaan aan de toelatingseisen.
7. De opleidingsovereenkomst wordt gesloten tussen de ASRE en de student en gaat in op het moment van verzending van de toelatingsmededeling door de ASRE aan de student.


Artikel 4 Financiële voorwaarden
1. De opleidingskosten worden jaarlijks bindend vastgesteld door de ASRE en staan vermeld in de meest recente opleidingsbrochure. De opleidingskosten gelden voor de duur van de gehele opleiding.
2. De opleidingskosten zijn inclusief syllabi en readers die digitaal beschikbaar worden gesteld. De kosten voor studieboeken (met uitzondering voor de Executive Education-opleiding niet zijnde een MSRE-deelopleiding of de opleiding Inleiding Vastgoedkunde - , waar de studieboeken wel binnen de opleidingskosten vallen), eventuele excursies en studiereizen en andere extra-curriculaire activiteiten worden separaat in rekening gebracht.
3. De student dient in het kader van en gedurende de opleiding deel te nemen aan excursies en studiereizen, en andere extra-curriculaire activiteiten. De kosten hiervan (hierna te noemen ‘bijkomende kosten’) worden tevens bindend vastgesteld door de ASRE.
4. Zowel voor de opleidingskosten als voor de bijkomende kosten stuurt de ASRE een factuur aan de student of aan de werkgever van de student als daarmee een overeenkomst tot betaling van de opleidingskosten is afgesloten. De factuur dient uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum te worden voldaan aan de ASRE.
5. Indien de student zelf de opleidingskosten betaalt, kan na een schriftelijk verzoek een regeling voor betaling in meerdere termijnen worden afgesproken.
6. Indien de werkgever namens de student de opleidingskosten betaalt dan is betaling van deze kosten na een schriftelijk verzoek in termijnen mogelijk.
7. De student is de opleidingskosten en de bijkomende kosten persoonlijk verschuldigd aan de ASRE. De student blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting ter zake van de opleidingskosten en de bijkomende kosten, ook indien een overeenkomst tot betaling van de opleidingskosten is gesloten tussen de ASRE en de werkgever van de student.
8. De opleidingskosten van de ASRE zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
9. Nadat de ASRE heeft geconstateerd dat zij retourbetalingen aan de student dient te verrichten, zal zij dit binnen vier weken doen.


Artikel 5 Garantiestelling
Het bestuur van de ASRE verklaart en garandeert dat iedere student die een masterstudie (MRE of MSRE) aan de ASRE aanvangt, in de gelegenheid wordt gesteld deze studie af te ronden conform deze Algemene Voorwaarden en de Onderwijs- en Examenregeling van de ASRE. Deze garantie is beperkt tot de maximale reguliere studietijd die geldt voor de betreffende masteropleiding, doch inclusief een eventueel door de examencommissie toegestane termijn voor verlenging. Deze garantie ziet niet toe op het al dan niet behalen van het desbetreffende diploma.


Artikel 6 Nalatigheid
1. Indien de student achterstallig is met de betaling van de opleidingskosten en/of bijkomende kosten en/of de naleving van het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, kan de ASRE, per direct en zonder ingebrekestelling, de student de toegang ontzeggen tot de colleges en uitsluiten van (verdere) deelname aan de opleiding, excursies en studiereizen daaronder begrepen, dit onverminderd het recht alsnog gehele betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
2. De ASRE behoudt zich daarnaast het recht voor de opleidingsovereenkomst te ontbinden indien de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig zijn voldaan. In dat geval zijn zowel de opleidingskosten als bijkomende kosten direct opeisbaar. In dat geval kan de student geen aanspraak maken op enigerlei (schade)vergoeding, hoe ook genaamd.
3. De student is een rente ad 1 % per maand (of gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt tot aan de dag der algehele voldoening.
4. Indien de student nalatig blijft de vordering te voldoen, is de ASRE gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de student naast het alsdan openstaande bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom inclusief de bedongen rente met een minimum van € 1.000,-, één en ander onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.


Artikel 7 Studiemateriaal
De student mag het studiemateriaal behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het (intellectueel) eigendomsrecht berusten bij de ASRE, tenzij anders is vermeld. Verspreiding van het studiemateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming van de ASRE, of de houder van het copyright is verboden.


Artikel 8a Beëindiging opleidingsovereenkomst MRE en MSRE-opleiding
1. De student heeft binnen 14 dagen na de totstandkoming van de opleidingsovereenkomst het recht om deze overeenkomst kosteloos te ontbinden. De student draagt in dat geval alle kosten van retournering van geleverde zaken.
2. Tussentijdse beëindiging van een masteropleiding door opzegging van de opleidingsovereenkomst door de student is te allen tijde mogelijk, maar leidt niet tot restitutie van de opleidingskosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan, uitgezonderd de kosten voor (nog) niet geleverd lesmateriaal. De student blijft zowel de nog te betalen opleidingskosten als de te betalen bijkomende kosten verschuldigd aan de ASRE.
3. De opleidingsovereenkomst terzake de MRE- en MSRE-opleiding kan voortijdig door de student worden opgezegd, indien de desbetreffende mededeling uiterlijk twee weken vóór aanvang van de MRE- of MSRE-opleiding per aangetekend schrijven, onder opgaaf van redenen, in het bezit is van de ASRE. Indien de opzegging binnen twee weken voor aanvang van de MRE- of MSRE-opleiding geschiedt, is de student 50% van het opleidingsbedrag verschuldigd.
4. Tijdelijke onderbreking is mogelijk bij de MSRE-opleiding. De student moet uiterlijk twee weken vóór aanvang van het eerstkomende te volgen MSRE-deelopleiding de studieadviseur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De tijdelijke onderbreking van de MSRE-opleiding is voor risico van de student.
5. Het retourneren van studiemateriaal of het niet meer bijwonen van colleges heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de opleidingskosten en de bijkomende kosten.
6. De ASRE is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de ASRE of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de opleidingskosten en bijkomende kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.


Artikel 8b Beëindiging opleidingsovereenkomst Executive Education-opleidingen en een MSRE-deelopleiding
1. De student heeft binnen 14 dagen na de totstandkoming van de opleidingsovereenkomst het recht om deze overeenkomst kosteloos te ontbinden. De student draagt in dat geval alle kosten van retournering van geleverde zaken.
2. Tussentijdse beëindiging van de opleiding door opzegging van de opleidingsovereenkomst door de student is te allen tijde mogelijk, maar leidt niet tot restitutie van de opleidingskosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan, uitgezonderd de kosten voor (nog) niet geleverd lesmateriaal. De student blijft zowel de nog te betalen opleidingskosten als de te betalen bijkomende kosten verschuldigd aan de ASRE.
3. De overeenkomst in geval van een Executive Education of MSRE-deelopleiding kan voortijdig door de student worden opgezegd, indien de mededeling uiterlijk twee weken vóór aanvang van de opleiding per aangetekend schrijven, onder opgaaf van redenen, in het bezit is van de ASRE. Indien de opzegging binnen twee weken voor aanvang van de opleiding geschiedt, is de student 50% van het opleidingsbedrag voor de betreffende opleiding aan de ASRE verschuldigd.
4. Het retourneren van studiemateriaal of het niet meer bijwonen van colleges heeft geen invloed op de verschuldigdheid van de opleidingskosten en de bijkomende kosten.
5. De ASRE is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de student zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van de ASRE of van andere studenten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de opleidingskosten en bijkomende kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.


Artikel 9 Certificaten/ diploma
Als de student aan alle opleidingsverplichtingen, zoals het examen met goed gevolg afleggen, voldoen aan de aanwezigheidsverplichting en aan alle betalingsverplichtingen, heeft voldaan, ontvangt de student een getuigschrift in de vorm van een diploma bij de masteropleidingen en de MSRE-deelopleidingen en een certificaat ingeval een EE-opleiding.


Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De ASRE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering van de opleiding of opzegging van de opleidingsovereenkomst door de ASRE of door personen die door of vanwege de ASRE te werk zijn gesteld of van wier diensten door de ASRE gebruik is gemaakt.
2. De ASRE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de verplichte excursies en studiereizen, waaronder ook begrepen schade door niet verzekerbare risico’s gedurende de periode van verblijf en van heen- en terugreis en schade veroorzaakt door eigen toedoen of nalatigheid van de student.
3. In het geval de ASRE aansprakelijk is, komt alleen direct door de ASRE veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor elke vorm van gevolgschade, waaronder inkomens- en bedrijfsschade, is uitgesloten.
4. Eventuele aanspraak op schadevergoeding is in elk geval beperkt tot maximaal de door de student betaalde kosten van de opleiding.
5. Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen één jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.


Artikel 11 Wijziging/afgelasting van de opleidingen
1. De ASRE behoudt zich het recht voor de collegeprogramma’s te actualiseren casu quo aan te passen.
2. De ASRE behoudt zich het recht voor het totale aanbod aan opleidingsprogramma’s te wijzigen. De ASRE behoudt zich het recht voor om bij de MSRE-opleiding de keuzemogelijkheden te wijzigen.
3. De ASRE behoudt zich het recht voor in geval van onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen een Master-, EE-opleiding of MSRE-vak te onderbreken, te verplaatsen of vóór aanvang te annuleren. Uiterlijk twee weken voor de geplande aanvang van de opleiding of het vak krijgt de student hierover bericht. In dat laatste geval worden de reeds betaalde opleidingskosten en bijkomende kosten gerestitueerd.


Artikel 12 Gedragscode
De student is verplicht zich passend te gedragen, in ieder geval conform de gedragscode, welke is opgenomen in de studiewijzer van de opleiding.


Artikel 13 Geheimhouding
1. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming zal de ASRE alle persoonlijke informatie betreffende de student vertrouwelijk behandelen. De informatie zal niet zonder voorafgaande toestemming van de student worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
2. Slechts in situaties waarin dit op wettelijke of gerechtelijke grondslag van de ASRE wordt verlangd, zal afgeweken worden van het bepaalde in het voorgaande lid.
3. De student zal bij het schrijven van zijn scriptie of andere studieopdrachten geheimhouding betrachten over specifieke, niet openbare (bedrijfs)gegevens die aan de student bekend worden (gemaakt). De student kan vertrouwelijkheid aanvragen voor bijlagen in de scriptie volgens de Onderwijs- en Examenregeling.


Artikel 14 Klachten
1. Algemene klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk ingediend te worden bij de onderwijsmanager van de opleiding of bij de studieadviseuur. De ASRE zal de student zo spoedig mogelijk informeren over de wijze van behandeling. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
2.Klachten betreffende de toetsing worden behandeld volgens de procedure beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling.


Artikel 15 Overig
1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de ASRE.
2. De ASRE is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden komen de oude Algemene Voorwaarden te vervallen.
3. De Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd aan het inschrijfformulier en staan gepubliceerd op de website: www.asre.nl


Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle kwesties die bij of krachtens de Onderwijs- en Examenregeling van de ASRE zijn geregeld, waaronder alle geschillen betreffende inhoud en beoordeling van de toetsen, zijn de procedures van de Onderwijs- en Examenregeling van toepassing.
2. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opleidingsovereenkomst tussen de ASRE en de student, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 
Juni 2018